Skolutveckling

På Fryshusets gymnasium vill vi ständigt utvecklas. Därför arbetar vi kontinuerligt och på olika sätt med skolutveckling. Målet med detta arbete är dels att vi ska nå höjda meritvärden (Mer), men även att vi ska få till en värdegrunds- och idébaserad skolutveckling (VIS). Vi vill med andra ord lyfta fram både de ”hårda” och de ”mjuka” värdena som två lika viktiga aspekter i en skolas utvecklingsarbete. Vi tror även att ett fokus på ämnesdidaktiska frågor (Än) spelar en nyckelroll för skolutveckling. Om vi lyckas i vårt utvecklingsarbete tror vi att vi kan bli en ”Än Mer VIS” skola, dvs. en skola som, med hjälp av bland annat ett genomtänkt ämnesdidaktiskt arbete, uppnår höjda meritvärden och som når en värdegrunds- och idébaserad skolutveckling.

 

Utöver Fryshusets vision, värdegrund och uppdrag, som ju ligger till grund för allt vårt arbete, tror vi att ytterligare tre grundstenar är avgörande för att vi ska nå målet att bli en ”Än Mer VIS” skola. Dessa tre grundstenar är helhetsidé, FoU-arbete (Forsknings- och utvecklingsarbete), samt en arbetsorganisation som skapar goda förutsättningar för skolutveckling. Denna arbetsorganisation bygger på domäntanken där pedagogerna, som möter eleverna varje dag och som därför är bäst lämpade att fatta beslut som gagnar elevernas utveckling, organiseras i domäner/arbetslag med ansvar, makt och resurser att fatta och verkställa beslut. Arbetet med helhetsidé och FoU är två stora delar i vårt skolutvecklingsarbete, där målet är att på olika sätt lyfta och utveckla vårt pedagogiska och didaktiska arbete. Målet är detsamma för oss som arbetar på skolan, medan de praktiska göranden och arbetssätt som leder dit kan se olika ut

 

I arbetet med skolutveckling är en viktig pusselbit att kontinuerligt och systematiskt utvärderar det man gör. En del i detta arbete är den systematiska kvalitetsrapport som årligen sammanställs på skolan. Ytterligare en viktig del i vårt kvalitetsarbete är det kontinuerliga arbetet med vår likabehandlingsplan – en central del i strävan mot en värdegrundsbaserad skolutveckling.