FoU-arbete

Beprövad erfarenhet & vetenskaplig grund

Enligt skollagen ska allt arbete i skolan vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Detta handlar delvis om att ta del av forskning som finns kring undervisning och lärande. Det handlar även om att skolan och den enskilda läraren själva är drivande i forsknings- och utvecklingsarbete (FoU-arbete) kring undervisning och lärande, och att lärare antar ett analytiskt, prövande och kritiskt förhållningssätt till sitt yrke. Många forskare är överens om att en av nycklarna till elevers lärande tycks vara att lärare själva beforskar sin egen verksamhet. På Fryshusets gymnasium bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete i arbetslag och ämnesgrupper, där vi systematiskt och kritiskt undersöker, studerar och utvärderar vårt sätt att arbeta. Genom detta lärardrivna utvecklingsarbete tror vi att vi kommer att öka vår gemensamma förståelse för undervisning och lärande och därmed även skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av vår pedagogiska verksamhet. Vi tror också att vi på detta sätt kan skapa en verksamhet där tyst kunskap blir till samlad, beprövad och dokumenterad erfarenhet, där vi får ett bredare perspektiv och en fördjupad förståelse för vårt gemensamma uppdrag, och där vi får ett arbetsklimat som präglas av glädje och upptäckarlust för både elever och personal.

 

Fokus på ämnesdidaktik

En viktig del i vårt FoU-arbete är ämnesdidaktiken. Vi vill att det ämnesdidaktiska arbetet ska genomsyra skolans verksamhet och därmed vara en naturlig och självklar del i skolans utvecklingsarbete. Som ett resultat av det ämnesdidaktiska arbetet kan ämnesspecifika erfarenheter delas, prövas och granskas. Nya kunskaper och arbetssätt kan utvecklas genom systematiskt genomförda ämnesdidaktiska FoU-projekt, för att sedan införlivas i det dagliga arbetet. Genom att sätta de ämnesdidaktiska frågorna i centrum för vårt FoU-arbete tror vi att vi tillsammans kan skapa en större förståelse för ämnesspecifika frågor, att goda förutsättningar för lärande skapas och att vår pedagogiska och didaktiska verksamhet ständigt utvecklas.

 

Samarbeten med andra aktörer

Under 2012-2013 har skolans ämneslag i dans genomfört ett ämnesdidaktiskt FoU-projekt med finansiering från Stockholms stad och i samarbete med STLS (Stockholm Teaching and Learning Studies), en samverkansplattform mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Sedan vårterminen 2011 har vi även ett samarbete med Karlstad universitet i arbetet med att ta fram och arbeta vidare med vår helhetsidé.

 

Kontakt

För vidare information, kontakta gärna skolans rektor Gunnar Holm: gunnar.holm@fryshuset.se