Helhetsidé

Fryshusets gymnasiums helhetsidé

Målet för oss på Fryshusets gymnasium är att all verksamhet som bedrivs på skolan utgår från och vilar på den helhetsidé som vi på skolan tillsammans har arbetat fram. Helhetsidén presenteras genom en måltavla. Centrum beskriver den identitet vi önskar att våra elever har med sig när de lämnar oss efter tre år. Nästa ring handlar om den upplevelse vi önskar att våra elever ska ha av skolans verksamhet. Den tredje ringen fokuserar på vad vi vill ska prägla den pedagogiska verksamheten på skolan i syfte att skapa förutsättningar för de upplevelser och den identitet vi hoppas förmedla till och skapa hos våra elever.

Utifrån denna helhetsidé är det sedan upp till varje arbetslag att kontinuerligt arbeta fram göranden och arbetssätt som skapar förutsättningar för att helhetsidén realiseras och genomsyrar det vardagliga arbetet tillsammans med eleverna. Grundtanken är att helhetsidén är konstant, men göranden och arbetssätt varierar beroende på elevgrupp, årskurs, läsår, arbetsgrupp etc.

Skärmavbild 2017-02-14 kl. 12.16.39

Varför en helhetsidé

Anledningarna till att ha en helhetsidé som grund för skolans verksamhet är många:

  • Den skapar en gemensam förståelse för vårt uppdrag som skola på Fryshuset
  • Den är vägledande i de många angelägna frågor som man som skola ständigt behöver ta ställning till
  • Den ringar i det som vi som skola anser vara framgångsfaktorer för lärande
  • Den inspirerar och vägleder oss att kontinuerligt formulera göranden och arbetssätt i det vardagliga arbetet
  • Den utgör en god grund för kontinuerlig skolutveckling
  • Den utgör grunden för hur vi kommunicerar utåt

 

Fryshusets Gymnasiums pedagogiska spelplan

Som skola har vi ett tydligt ramverk att förhålla oss till. Dessa ramar utgörs bland annat av de nationella styrdokument som finns i form av skollagen, gymnasieförordningen, ämnesplaner, läroplaner, examensmål etc. I vårt fall utgörs dessa ramar också av Fryshusets lokala styrdokument, så som Fryshusets vision, värdegrund och uppdrag. Vi ser att dessa ramar skapar en spelplan åt oss där vi har ett stort pedagogiskt frirum att skapa den skola vi vill vara. Det är på denna pedagogiska spelplan, i detta frirum, som vi ser att helhetsidén har en självklar plats.

 

 

 

 

Kontakt

För vidare information, kontakta gärna skolans rektor Gunnar Holm: gunnar.holm@fryshuset.se