Vårdnadshavare

Information kring skolans digitala verktyg

På Fryshuset använder vi verktyget Schoolsoft som kommunikationsportal mellan, elev, lärare och vårdnadshavare. Där finns information om närvaro, betyg samt elevernas schema.

Som främsta pedagogiska komunikationsverktyg använder vi Googles plattform GAFE. Läs mer om hur vi hanterar  elevernas personuppgifter i de olika systemen Information digitalaverktyg Fryshusetsskolor.

Klagomålshantering

Elev/vårdnadshavare har möjlighet att lämna klagomål till huvudmannen om denne upplever att klagomål till rektor inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen. Ladda ned och fyll i: Blankett klagomål mot utbildningen till huvudman.

Klagomålet ska sändas till:

E-post: johan.oljeqvist@fryshuset.se, Ämnesrad: Klagomål. Eller Postadress: Fryshuset, box 92022, 120 06 Stockholm

1. Ditt klagomål bekräftas av Fryshuset inom två dygn (vardag), Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

2. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen behöver mer information från dig som klagat eller rektor, pedagog eller annan på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.

3. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. All klagomålsutredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.