Ansökan & Try-out

Den 11 december 2023 har vi try-out inför läsåret 24/25. Du ansöker om en try-out-plats genom ansökningsportalen https://gymnasieansokan.basket.se/

Vi meddelar er på mejl om ni blir erbjudna att komma på try-out. Nedan kan du se hur du går tillväga. 

Vid frågor kontakta Victor Peolsson, victor.peolsson@fryshuset.se

 

 

Ansöka till RIG och NIU inför läsåret 2024-2025

Ansökan om att läsa ämnet specialidrott basket på gymnasiet, antingen på RIG eller NIU, sker i två steg.

Dels ansöker man centralt om en RIG-/NIU-plats via ansökningsportalen: gymnasieansokan.basket.se/, detta gäller för alla skolor med RIG eller NIU Basket och ansökan kan inte ske direkt till respektive skola (vilket har varit möjligt tidigare). Och dels så ansöker man i det ordinarie skolvalet till den skola man önskar gå på där man också ansöker om det gymnasieprogram man önskar att gå.

Ansökningsperiod för basketdelen på RIG är 1/9-15/10 (OBS! nytt sista ansökningsdatum för RIG fr.o.m. 2023) och NIU är 1/9-1/12. Under den perioden kan man som elev skapa profil i ansökningsportalen samt göra sina val där man får välja RIG och/eller NIU på max 4 skolor.

Under ansökningsperioden så kan man få tidigt avslag på sin ansökan och då ha möjlighet att justera sina val. Man kan också välja att ta bort sin ansökan och redigera sin profil och/eller ansökan.

Det som gäller för den idrottsliga antagningen är kortfattat;

Eleverna har möjlighet att söka fyra (4) alternativ men kan tacka Ja endast till ett alternativ. När en elev har tackat ja till ett erbjudande från en skola, kan de andra skolorna endast erbjuda reservplatser till eleven. Eleven, som har tackat ja till en skola, kan (om eleven blivit erbjuden reservplats från de andra skolor eleven hade sökt) behålla reservplatsen till t o m 2/5, därefter tas dessa reservplatser bort. Är eleven antagen endast som reserv, kvarstår eleven som reserv t.o.m. den 31/8.

Ansökan och eventuella ändringar skall vara gjorda senast 15/10 (för RIG) respektive 1/12 (för NIU) året innan eleven beräknas starta gymnasiet. Därefter kan inga justeringar ske.

Skolan har yttersta ansvaret för urval och antagning.

Eleverna skall snarast möjligt ges besked om erbjudande om idrottslig antagning, reservplats eller avslag. Besked om avslag kan lämnas successivt, men besked om antagning eller reservplats kan meddelas under perioden 15/1-31/1.  Alla elever skall ha fått besked senast 31/1, d.v.s. innan ansökan till skolan sker inom det allmänna gymnasievalet.

Innan en elev får erbjudas plats skall en intervju och ett vägledningssamtal genomföras. Gäller samtliga elever som är aktuella att bli antagna. OBS! Det finns ingen garanti att alla sökande blir kallade till intervjuer eftersom vissa skolor har över hundra sökande till ett fåtal platser. RIG och NIU vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera elitförberedande tränings- och tävlingsverksamhet med gymnasiestudier. Förutsättningarna att klara av studierna och att det finns en seriös studieambition måste utredas genom intervju och referenser.

Diskussion/rekommendation om lämpligt programval i relation till meritvärde, studieförmåga och intresse skall tas upp i ett vägledningssamtal innan besked om idrottslig antagning lämnas. I vägledningssamtalet skall spelarna/eleverna ges insikt i vad som krävs för att gå på ett RIG/NIU liksom för att bli elitspelare.

I urvalsprocessen skall följande områden beaktas och bedömas;

  1. 1. Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  2. 2. Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  3. 3. Sociala färdigheter och förutsättningar
  4. 4. Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  5. 5. Studieambition
  6.  

Område 1 är överordnat övriga områden så de idrottsspecifika kunskaperna och färdigheterna bedöms först, sedan tillkommer bedömning av övriga 4 områden. Utifrån ovan angivna riktlinjer görs en analys av elevens kapacitet inom samtliga områden och en samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen.

Bedömd utvecklingspotential är viktigare än tidigare basketprestationer.

Eleven kan ta ställning till sina erbjudanden när som helst men behöver svara senast 31/1, d.v.s. innan ansökan till gymnasieskolan skall vara inlämnad.